دانلود تلخیص رسائل شیخ انصاری - خلاصه نموداری فرائدالاصول - pdf

دانلود تلخیص رسائل شیخ انصاری+pdf
خلاصه نموداری فرائدالاصول شیخ انصاری
تلخیص نظرات شیخ انصاری در کتاب رسائل
مناسب برای موفقیت در امتحان، تدریس، مطالعه سریع
جامع + کامل+خلاصه نموداری
ﺑﯽ ﺷﮏ کتاب رﺳﺎﯾﻞ از ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﻋﻤﯿﻖ و دﻗﯿﻖ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻣﯽ باشد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ھﻨﻮز در ﺑـﯿﻦ دروس ﺣـﻮزوی خفظ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ؛ ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی ﺷﯿﺦ اعظم،ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ انصـاری ره ، بر ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه نیست..
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺮح ھﺎ و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ هایی ﻣﺜﻞ ﺗﻠﺨﯿﺺ آﻗﺎی ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر ﮔﯿﻼﻧـﯽ در ﺳـﻪ ﺟﻠﺪـ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖـ اﻣـﺎ گستردگی،
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و طﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد که رﺷﺘﻪ ﮐﻼم از دﺳﺖ ﻣﺤﺼﻞ ﺧﺎرج ﺷـﺪه و ﺑﻌﻀـﺎ ﻣﺤـﻞ ﻧﺰاع و ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺑﺤـﺚ ﯾـﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﯿﺰ برای اﺳﺘﺎد دﺷﻮار ﮔﺮدد . ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ مشکلات ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رسید که چکیده و خلاصه ﻧﻤـﻮداری ﻣﺒﺎﺣﺚ و اراﯾﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺪرّس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﮔﺸﺎ باشد.
ﺑﺮای اﯾﻦ منظور،ﭼﮑﯿﺪه ﻧﻤﻮداری ﻣﺒﺎﺣﺚ ، نتایج نهایی، ﺗﻨﺒﯿﮫﺎت و اھﻢ ﻧﮑﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای طﺎﻟﺒﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوری شد.
فرمت فایل pdf و تعداد صفحات 13 صفحه می باشد.

مبلغ به تومان

دانلود کتب و خلاصه دروس پیام نور فایل کمک آموزشی راهنما حل المسائل و نمونه سوال
پشتیبانی : LL444@

توجه

  • لطفا دقت نمایید که بعد از انجام شدن پرداخت بر روی دکمه تکمیل خرید حتما کلیک نمایید تا پرداخت شما در آیدی پی ثبت گردد.
  • آیدی پی فقط مسئولیت پرداخت شما به دریافت کننده را به عهده دارد.
  • مسئولیت ارایه کالا یا خدمات به عهده دریافت کننده وجه می‌باشد.
  • چنانچه در آیدی پی حساب کاربری داشته باشید، تمام پرداخت‌ها و دریافت‌ها در حساب کاربری شما قابل مشاهده و پیگیری است.