NAV
cURL PHP Node Go

مقدمه

این راهنما نحوه اتصال برنامه نویسان به درگاه های پرداخت از طریق API آیدی پی را توضیح میدهد.

API آیدی پی به روش REST سازماندهی شده است. همچنین بدنه درخواست ها و پاسخ ها با فرمت JSON می‌باشد.

شما می‌توانید نمونه کدها را در ستون سمت چپ صفحه مشاهده کنید و درصورت تمایل می‌توانید از طریق تب های بالای صفحه، نمونه کدهای زبان های برنامه نویسی مختلف را انتخاب کنید.

احراز هویت

برای استفاده از API های آیدی پی نیاز به یک API KEY است. شما می‌توانید به داشبورد خود در آیدی پی رفته و در بخش وب سرویس‌های من، یک وب سرویس جدید ایجاد کنید.

بعد از ایجاد وب سرویس، API KEY خود را دریافت می‌کنید و می‌توانید برای فراخوانی API از آن استفاده کنید.

برای ارسال تمام درخواست ها باید API KEY را مانند مثال زیر در header ارسال نمایید:

X-API-KEY: 6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4

پارامتر نوع ضروری توضیحات
X-API-KEY string بله کلید منحصر بفرد جهت احراز هویت
به طول 36 کاراکتر

آزمایشگاه

برای تست API و نحوه کارکرد آن می‌توانید در header درخواست های خود کلید X-SANDBOX را ارسال کنید. در صورتیکه مقدار این پارامتر true یا 1 باشد، تمام فرایندهای بعدی بصورت آزمایشی ایجاد و شبیه سازی می‌شوند.

همچنین در این حالت حساسیت به آدرس وب سایت و IP در درخواست های ارسال شده اعمال نمی‌شود، و می‌توان درخواست خود را از با هر آدرس Callback یا IPی ارسال کنید.

مقدار پیش فرض این پارامتر false یا 0 است.

X-SANDBOX: 1

پارامتر نوع ضروری
X-SANDBOX boolean خیر

ایجاد تراکنش

با استفاده از آدرس زیر می‌توانید یک تراکنش جدید ایجاد کنید.

curl -X POST https://api.idpay.ir/v1.1/payment \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'X-API-KEY: 6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4' \
 -H 'X-SANDBOX: 1' \
 -d '{
 "order_id": 101,
 "amount": 10000,
 "name": "قاسم رادمان",
 "phone": "09382198592",
 "mail": "my@site.com",
 "desc": "توضیحات پرداخت کننده",
 "callback": "https://example.com/callback"
}'
<?php
$params = array(
 'order_id' => '101',
 'amount' => 10000,
 'name' => 'قاسم رادمان',
 'phone' => '09382198592',
 'mail' => 'my@site.com',
 'desc' => 'توضیحات پرداخت کننده',
 'callback' => 'https://example.com/callback',
);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.idpay.ir/v1.1/payment');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
 'Content-Type: application/json',
 'X-API-KEY: 6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4',
 'X-SANDBOX: 1'
));

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

var_dump($result);
var request = require('request');

var options = {
 method: 'POST',
 url: 'https://api.idpay.ir/v1.1/payment',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
  'X-API-KEY': '6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4',
  'X-SANDBOX': 1,
 },
 body: {
  'order_id': '101',
  'amount': 10000,
  'name': 'قاسم رادمان',
  'phone': '09382198592',
  'mail': 'my@site.com',
  'desc': 'توضیحات پرداخت کننده',
  'callback': 'https://example.com/callback',
 },
 json: true,
};

request(options, function (error, response, body) {
 if (error) throw new Error(error);

 console.log(body);
});
url := "https://api.idpay.ir/v1.1/payment"

data := map[string]string{
 "order_id": "101",
 "amount":  "10000",
 "name":   "قاسم رادمان",
 "phone":  "09382198592",
 "mail":   "my@site.com",
 "desc":   "توضیحات پرداخت کننده",
 "callback": "https://example.com/callback",
}

payload, _ := json.Marshal(data)

req, _ := http.NewRequest("POST", url, bytes.NewBuffer(payload))

req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
req.Header.Set("X-API-KEY", "6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4")
req.Header.Set("X-SANDBOX", 1)

res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

defer res.Body.Close()
body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

fmt.Println(string(body))

آدرس درخواست

POST https://api.idpay.ir/v1.1/payment

پارامترهای مورد نیاز

پارامتر نوع ضروری توضیحات
order_id string بله شماره سفارش پذیرنده
به طول حداکثر 50 کاراکتر
amount number بله مبلغ مورد نظر به ریال
مبلغ باید بین 1,000 ریال تا 500,000,000 ریال باشد
name string خیر نام پرداخت کننده
به طول حداکثر 255 کاراکتر
phone string خیر تلفن همراه پرداخت کننده
به طول 11 کاراکتر
مثل 9382198592 یا 09382198592 یا 989382198592
mail string خیر پست الکترونیک پرداخت کننده
به طول حداکثر 255 کاراکتر
desc string خیر توضیح تراکنش
به طول حداکثر 255 کاراکتر
callback string بله آدرس بازگشت به سایت پذیرنده
به طول حداکثر 2048 کاراکتر

وضعیت پاسخ

کد وضعیت توضیحات
201 تراکنش با موفقیت ایجاد شد
403 لیست خطاها
405 لیست خطاها
406 لیست خطاها

وضعیت 200: با اجرای دستور بالا پاسخی مشابه متن زیر با فرمت JSON دریافت می‌شود:

{
 "id": "d2e353189823079e1e4181772cff5292",
 "link": "https://idpay.ir/p/ws-sandbox/d2e353189823079e1e4181772cff5292"
}

وضعیت 406: در صورت بروز خطا، پاسخی مشابه متن زیر با فرمت JSON دریافت می‌شود:

{
 "error_code": 32,
 "error_message": "شماره سفارش `order_id` نباید خالی باشد."
}

پاسخ

درصورتیکه درخواست موفق باشد، وضعیت پاسخ 201 Created اعلام خواهد شد.

در پاسخ، مقادیر id و link باز میگردد که بهتر است آنها را در دیتابیس خود ذخیره کنید. بعد از ذخیره اطلاعات دریافتی، پرداخت کننده باید به لینک دریافت شده منتقل شود.

پارامتر نوع توضیحات
id string کلید منحصر بفرد تراکنش
link string لینک پرداخت برای انتقال خریدار به درگاه پرداخت

بازگشت به سایت پذیرنده

بعد از اتمام عملیات پرداخت، درصورتیکه پرداخت با موفقیت انجام شده باشد، پرداخت کننده به آدرسی که پذیرنده در callback مشخص کرده بود منتقل می‌شود.

همچنین پارامترهای زیر به آدرس callback تعریف شده در مرحله ایجاد تراکنش با توجه به تنظیمات وب سرویس در داشبورد آیدی پی تحت عنوان روش بازگشت پس از پرداخت به دو روش POST (Post form) یا GET (Query String) ارسال می شوند.

پارامترهای ارسالی با روش POST

پارامتر نوع توضیحات
status number وضعیت تراکنش
track_id number کد رهگیری آیدی پی
id string کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است
amount number مبلغ ثبت شده هنگام ایجاد تراکنش
card_no string شماره کارت پرداخت کننده با فرمت 123456******1234
hashed_card_no string هش شماره کارت پرداخت کننده با الگوریتم SHA256
date timestamp زمان پرداخت تراکنش

پارامترهای ارسالی با روش GET

پارامتر نوع توضیحات
status number وضعیت تراکنش
track_id number کد رهگیری آیدی پی
id string کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است

تایید تراکنش

بعد از دریافت اطلاعات به سایت پذیرنده و اعتبار سنجی اطلاعات توسط پذیرنده، پذیرنده باید تراکنش را تایید کند تا پرداخت بصورت سیستمی تکمیل شود و از بازگشت پول به پرداخت کننده جلوگیری شود.

curl -X POST https://api.idpay.ir/v1.1/payment/verify \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'X-API-KEY: 6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4' \
 -H 'X-SANDBOX: 1' \
 -d '{
 "id": "d2e353189823079e1e4181772cff5292",
 "order_id": "101"
}'
<?php
$params = array(
 'id' => 'd2e353189823079e1e4181772cff5292',
 'order_id' => '101',
);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.idpay.ir/v1.1/payment/verify');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
 'Content-Type: application/json',
 'X-API-KEY: 6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4',
 'X-SANDBOX: 1',
));

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

var_dump($result);
var request = require('request');

var options = {
 method: 'POST',
 url: 'https://api.idpay.ir/v1.1/payment/verify',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
  'X-API-KEY': '6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4',
  'X-SANDBOX': 1,
 },
 body: {
  'id': 'd2e353189823079e1e4181772cff5292',
  'order_id': '101',
 },
 json: true,
};

request(options, function (error, response, body) {
 if (error) throw new Error(error);

 console.log(body);
});
url := "https://api.idpay.ir/v1.1/payment/verify"

data := map[string]string{
 "id":    "d2e353189823079e1e4181772cff5292",
 "order_id": "101",
}

payload, _ := json.Marshal(data)

req, _ := http.NewRequest("POST", url, bytes.NewBuffer(payload))

req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
req.Header.Set("X-API-KEY", "6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4")
req.Header.Set("X-SANDBOX", 1)

res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

defer res.Body.Close()
body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

fmt.Println(string(body))

آدرس درخواست

POST https://api.idpay.ir/v1.1/payment/verify

پارامترهای مورد نیاز

پارامتر نوع ضروری توضیحات
id string بله کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string بله شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است

وضعیت پاسخ

کد وضعیت توضیحات
200 تایید تراکنش به موفقیت انجام شد
400 لیست خطاها
403 لیست خطاها
405 لیست خطاها
406 لیست خطاها

با اجرای دستور بالا پاسخی مشابه متن زیر با فرمت JSON دریافت می‌شود:

{
 "status": "100",
 "track_id": "10012",
 "id": "d2e353189823079e1e4181772cff5292",
 "order_id": "101",
 "amount": "10000",
 "date": "1546288200",
 "payment": {
  "track_id": "888001",
  "amount": "10000",
  "card_no": "123456******1234",
  "hashed_card_no": "E59FA6241C94B8836E3D03120DF33E80FD988888BBA0A122240C2E7D23B48295",
  "date": "1546288500"
 },
 "verify": {
  "date": "1546288800"
 }
}

وضعیت 406: در صورت بروز خطا، پاسخی مشابه متن زیر با فرمت JSON دریافت می‌شود:

{
 "error_code": 32,
 "error_message": "شماره سفارش `order_id` نباید خالی باشد."
}

پاسخ

پارامتر نوع توضیحات
status number وضعیت تراکنش
track_id number کد رهگیری آیدی پی
id string کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است
amount number مبلغ ثبت شده هنگام ایجاد تراکنش
date timestamp زمان ایجاد تراکنش
payment object اطلاعات پرداخت تراکنش
track_id string کد رهگیری پرداخت
amount number مبلغ قابل پرداخت
card_no string شماره کارت پرداخت کننده با فرمت 123456******1234
hashed_card_no string هش شماره کارت پرداخت کننده با الگوریتم SHA256
date timestamp زمان پرداخت تراکنش
verify object اطلاعات تایید تراکنش
date timestamp زمان تایید تراکنش

استعلام وضعیت تراکنش

با استفاده از آدرس زیر می‌توانید آخرین وضعیت یک تراکنش را دریافت نمایید.

curl -X POST https://api.idpay.ir/v1.1/payment/inquiry \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'X-API-KEY: 6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4' \
 -H 'X-SANDBOX: 1' \
 -d '{
 "id": "d2e353189823079e1e4181772cff5292",
 "order_id": "101"
}'
<?php
$params = array(
 'id' => 'd2e353189823079e1e4181772cff5292',
 'order_id' => '101',
);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.idpay.ir/v1.1/payment/inquiry');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
 'Content-Type: application/json',
 'X-API-KEY: 6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4',
 'X-SANDBOX: 1',
));

$result = curl_exec($ch);
$httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);

var_dump($httpcode);
var_dump($result);
var request = require('request');

var options = {
 method: 'POST',
 url: 'https://api.idpay.ir/v1.1/payment/inquiry',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
  'X-API-KEY': '6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4',
  'X-SANDBOX': 1,
 },
 body: {
  'id': 'd2e353189823079e1e4181772cff5292',
  'order_id': '101',
 },
 json: true,
};

request(options, function (error, response, body) {
 if (error) throw new Error(error);

 console.log(body);
});
url := "https://api.idpay.ir/v1.1/payment/inquiry"

data := map[string]string{
 "id":    "d2e353189823079e1e4181772cff5292",
 "order_id": "101",
}

payload, _ := json.Marshal(data)

req, _ := http.NewRequest("POST", url, bytes.NewBuffer(payload))

req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
req.Header.Set("X-API-KEY", "6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4")
req.Header.Set("X-SANDBOX", 1)

res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

defer res.Body.Close()
body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

fmt.Println(string(body))

آدرس درخواست

POST https://api.idpay.ir/v1.1/payment/inquiry

پارامترهای مورد نیاز

پارامتر نوع ضروری توضیحات
id string بله کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string بله شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است

وضعیت پاسخ

کد وضعیت توضیحات
200 استعلام با موفقیت پاسخ داده شد
400 لیست خطاها
403 لیست خطاها
406 لیست خطاها

با اجرای دستور بالا پاسخی مشابه متن زیر با فرمت JSON دریافت می‌شود:

{
 "status": "100",
 "track_id": "10012",
 "id": "d2e353189823079e1e4181772cff5292",
 "order_id": "101",
 "amount": "10000",
 "wage": {
  "by": "payee",
  "type": "percent",
  "amount": "2500"
 },
 "date": "1546288200",
 "payer": {
  "name": "قاسم رادمان",
  "phone": "09382198592",
  "mail": "my@site.com",
  "desc": "توضیحات پرداخت کننده"
 },
 "payment": {
  "track_id": "888001",
  "amount": "10000",
  "card_no": "123456******1234",
  "hashed_card_no": "E59FA6241C94B8836E3D03120DF33E80FD988888BBA0A122240C2E7D23B48295",
  "date": "1546288500"
 },
 "verify": {
  "date": "1546288800"
 },
 "settlement": {
  "track_id": "12345678900",
  "amount": "7500",
  "date": "1546398000"
 }
}

وضعیت 406: در صورت بروز خطا پاسخی مشابه متن زیر با فرمت JSON دریافت می‌شود:

{
 "error_code": 32,
 "error_message": "شماره سفارش `order_id` نباید خالی باشد."
}

پاسخ

پارامتر نوع توضیحات
status number وضعیت تراکنش
track_id number کد رهگیری آیدی پی
id string کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است
amount number مبلغ ثبت شده هنگام ایجاد تراکنش
wage object اطلاعات کارمزد تراکنش
by string دریافت کارمزد از پذیرنده یا پرداخت کننده
- پذیرنده: payee
- پرداخت کننده: payer
type string نوع کارمزد تراکنش
- مبلغ ثابت: amount
- درصدی: percent
- پلکانی: stair
amount number مبلغ کارمزد تراکنش
date timestamp زمان ایجاد تراکنش
payer object اطلاعات پرداخت کننده تراکنش
name string نام پرداخت کننده
phone string شماره تلفن همراه پرداخت کننده
mail string پست الکترونیک پرداخت کننده
desc string توضیحات پرداخت کننده
payment object اطلاعات پرداخت تراکنش
track_id string کد رهگیری پرداخت
amount number مبلغ قابل پرداخت
card_no string شماره کارت پرداخت کننده با فرمت 123456******1234
hashed_card_no string هش شماره کارت پرداخت کننده با الگوریتم SHA256
date timestamp زمان پرداخت تراکنش
verify object اطلاعات تایید تراکنش
date timestamp زمان تایید تراکنش
settlement object اطلاعات واریز تراکنش
track_id number کد رهگیری واریز
amount number مبلغ قابل واریز
date timestamp زمان واریز تراکنش به حساب بانکی پذیرنده

لیست تراکنش ها

با استفاده از آدرس زیر می توانید لیست تراکنش های خود را دریافت کنید.

curl -X POST https://api.idpay.ir/v1.1/payment/transactions?page=0&page_size=25 \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'X-API-KEY: 6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4' \
 -H 'X-SANDBOX: 0' \
 -d '{
 "id": "e22952579725883bbad9f8fa429134bf",
 "order_id": 101,
 "amount": 10000,
 "status": ["100"],
 "track_id": "27384837",
 "payment_card_no": "636214******5409",
 "payment_hashed_card_no": "B913D97F01CE42601181135DF3D0F81DA9E98E61BE3E3AB4436E6345D6AB0AEA",
 "payment_date": {"min": 1600005000, "max": 1600006000},
 "settlement_date": {"min": 1600005746, "max": 1600006000}
}'
<?php
$params = array(
 "id" => "e22952579725883bbad9f8fa429134bf",
 "order_id" => 101,
 "amount" => 10000,
 "status" => ["100"],
 "track_id" => "27384837",
 "payment_card_no" => "636214******5409",
 "payment_hashed_card_no" => "B913D97F01CE42601181135DF3D0F81DA9E98E61BE3E3AB4436E6345D6AB0AEA",
 "payment_date" => ["min" => 1600005000, "max" => 1600006000],
 "settlement_date" => ["min" => 1600005746, "max" => 1600006000]
);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.idpay.ir/v1.1/payment/transactions?page=0&page_size=5');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
 'Content-Type: application/json',
 'X-API-KEY: 6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4',
 'X-SANDBOX: 0'
));

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

var_dump($result);
var body = {
 "id": "e22952579725883bbad9f8fa429134bf",
 "order_id": 101,
 "amount": 10000,
 "status": ["100"],
 "track_id": "27384837",
 "payment_card_no": "636214******5409",
 "payment_hashed_card_no": "B913D97F01CE42601181135DF3D0F81DA9E98E61BE3E3AB4436E6345D6AB0AEA",
 "payment_date": {"min": 1600005000, "max": 1600006000},
 "settlement_date": {"min": 1600005746, "max": 1600006000}
}

fetch("https://api.idpay.ir/v1.1/payment/transactions?page=0&page_size=5", {
 "headers": {
  'Content-Type': 'application/json',
  'X-API-KEY': '6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4',
  'X-SANDBOX': 0
 },
 "body": JSON.stringify(body),
 "method": 'POST'
})
.then(e => e.json())
.then(e => {
  console.log(e)
})
url := "https://api.idpay.ir/v1.1/payment/transactions?page=0&page_size=5"

data := map[string]string{
 "id": "e22952579725883bbad9f8fa429134bf",
 "order_id": 101,
 "amount": 10000,
 "status": ["100"],
 "track_id": "27384837",
 "payment_card_no": "636214******5409",
 "payment_hashed_card_no": "B913D97F01CE42601181135DF3D0F81DA9E98E61BE3E3AB4436E6345D6AB0AEA",
 "payment_date": {"min": 1600005000, "max": 1600006000},
 "settlement_date": {"min": 1600005746, "max": 1600006000}
}

payload, _ := json.Marshal(data)

req, _ := http.NewRequest("POST", url, bytes.NewBuffer(payload))

req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
req.Header.Set("X-API-KEY", "6a7f99eb-7c20-4412-a972-6dfb7cd253a4")
req.Header.Set("X-SANDBOX", 0)

res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

defer res.Body.Close()
body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

fmt.Println(string(body))

آدرس درخواست

POST https://api.idpay.ir/v1.1/payment/transactions

پارامترهای اختیاری در URL

پارامتر نوع ضروری توضیحات
page number خیر شماره صفحه که از 0 شروع می شود و به صورت پیش‌فرض 0 است.
page_size number خیر تعداد رکوردهای دریافتی در هر صفحه و به صورت پیش‌فرض 25 تراکنش آخر است.

فیلتر های اختیاری در بدنه درخواست

پارامتر نوع ضروری توضیحات
id string خیر شناسه ای که هنگام ایجاد سفارش دریافت می کنید
order_id string خیر شماره سفارش پذیرنده
به طول حداکثر 50 کاراکتر
amount number خیر مبلغ تراکنش به ریال
مبلغ باید بین 1,000 ریال تا 500,000,000 ریال باشد
status string
array
خیر آرایه ای (لیستی) از وضعیت تراکنش ها
track_id string خیر کد رهگیری آیدی پی
payment_card_no string خیر شماره کارت پرداخت کننده با فرمت 123456******1234
payment_hashed_card_no string خیر هش شماره کارت پرداخت کننده با الگوریتم SHA256
payment_date object خیر بازه زمان پرداخت تراکنش شامل کمینه و بیشینه از نوع timestamp
settlement_date object خیر بازه زمان تسویه تراکنش با پذیرنده شامل کمینه و بیشینه از نوع timestamp

وضعیت پاسخ

کد وضعیت توضیحات
200 لیستی از تراکنش ها را دریافت می کنید
204 درخواست ارسالی درست است ولی تراکنشی یافت نشد
403 لیست خطاها
406 لیست خطاها

وضعیت 200: با اجرای دستور بالا پاسخی مشابه متن زیر با فرمت JSON دریافت می‌شود:

{
 "attachment": {
  "timestamp": 1601376343,
  "total_count": 1,
  "page_count": 1,
  "current_page": 0,
  "total_amount": "10000",
  "page_amount": 10000
 },
 "records": [
  {
   "status": "100",
   "track_id": "10012",
   "id": "d2e353189823079e1e4181772cff5292",
   "order_id": "101",
   "amount": "10000",
   "wage": {
    "by": "payee",
    "type": "percent",
    "amount": "2500"
   },
   "date": "1546288200",
   "payer": {
    "name": "قاسم رادمان",
    "phone": "09382198592",
    "mail": "my@site.com",
    "desc": "توضیحات پرداخت کننده"
   },
   "payment": {
    "track_id": "888001",
    "amount": "10000",
    "card_no": "123456******1234",
    "hashed_card_no": "E59FA6241C94B8836E3D03120DF33E80FD988888BBA0A122240C2E7D23B48295",
    "date": "1546288500"
   },
   "verify": {
    "date": "1546288800"
   },
   "settlement": {
    "account": {
     "id": "26338651",
     "iban": "IR550150000000712300672907",
     "number": "712300672907",
     "bank": {
      "id": "1",
      "title": "بانک سپه"
     }
    },
    "track_id": "12345678900",
    "amount": "7500",
    "date": "1546398000"
   }
  }
 ]
}

وضعیت 406: در صورت بروز خطا، پاسخی مشابه متن زیر با فرمت JSON دریافت می‌شود:

{
 "error_code": 41,
 "error_message": "فیلتر وضعیت تراکنش ها می بایست آرایه ای (لیستی) از وضعیت های مجاز در مستندات باشد."
}

پاسخ

پارامتر نوع توضیحات
status number وضعیت تراکنش
track_id number کد رهگیری آیدی پی
id string کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است
amount number مبلغ ثبت شده هنگام ایجاد تراکنش
wage object اطلاعات کارمزد تراکنش
by string دریافت کارمزد از پذیرنده یا پرداخت کننده
- پذیرنده: payee
- پرداخت کننده: payer
type string نوع کارمزد تراکنش
- مبلغ ثابت: amount
- درصدی: percent
- پلکانی: stair
amount number مبلغ کارمزد تراکنش
date timestamp زمان ایجاد تراکنش
payer object اطلاعات پرداخت کننده تراکنش
name string نام پرداخت کننده
phone string شماره تلفن همراه پرداخت کننده
mail string پست الکترونیک پرداخت کننده
desc string توضیحات پرداخت کننده
payment object اطلاعات پرداخت تراکنش
track_id string کد رهگیری پرداخت
amount number مبلغ قابل پرداخت
card_no string شماره کارت پرداخت کننده با فرمت 123456******1234
hashed_card_no string هش شماره کارت پرداخت کننده با الگوریتم SHA256
date timestamp زمان پرداخت تراکنش
verify object اطلاعات تایید تراکنش
date timestamp زمان تایید تراکنش
settlement object اطلاعات واریز تراکنش
account object اطلاعات حساب بانکی که مبلغ تراکنش به آن واریز شده است.
wallet object اطلاعات کیف پول آیدی پی که مبلغ تراکنش به آن واریز شده است.
track_id number کد رهگیری واریز
track_id number کد رهگیری واریز
amount number مبلغ قابل واریز
date timestamp زمان واریز تراکنش به حساب بانکی پذیرنده

وضعیت تراکنش

وضعیت تراکنش دارای کدهای زیر است که توضیح هر یک در جدول زیر آمده است:

کد وضعیت تراکنش توضیحات
1 پرداخت انجام نشده است
2 پرداخت ناموفق بوده است
3 خطا رخ داده است
4 بلوکه شده
5 برگشت به پرداخت کننده
6 برگشت خورده سیستمی
7 انصراف از پرداخت
8 به درگاه پرداخت منتقل شد
10 در انتظار تایید پرداخت
100 پرداخت تایید شده است
101 پرداخت قبلا تایید شده است
200 به دریافت کننده واریز شد

لیست خطاها

لیست خطاها دارای کدهای زیر است که توضیح هر یک در جدول زیر آمده است:

وضعیت کد خطا توضیح خطا
500 -1 خطای غیر منتظره
403 11 کاربر مسدود شده است.
403 12 API Key یافت نشد.
403 13 درخواست شما از {ip} ارسال شده است. این IP با IP های ثبت شده در وب سرویس همخوانی ندارد.
403 14 وب سرویس شما در حال بررسی است و یا تایید نشده است.
500 15 سرویس مورد نظر در دسترس نمی باشد.
403 21 حساب بانکی متصل به وب سرویس تایید نشده است.
404 22 وب سریس یافت نشد.
401 23 اعتبار سنجی وب سرویس ناموفق بود.
403 24 حساب بانکی مرتبط با این وب سرویس غیر فعال شده است.
406 31 کد تراکنش id نباید خالی باشد.
406 32 شماره سفارش order_id نباید خالی باشد.
406 33 مبلغ amount نباید خالی باشد.
406 34 مبلغ amount باید بیشتر از {min-amount} ریال باشد.
406 35 مبلغ amount باید کمتر از {max-amount} ریال باشد.
406 36 مبلغ amount بیشتر از حد مجاز است.
406 37 آدرس بازگشت callback نباید خالی باشد.
406 38 درخواست شما از آدرس {domain} ارسال شده است. دامنه آدرس بازگشت callback با آدرس ثبت شده در وب سرویس همخوانی ندارد.
406 39 آدرس بازگشت callback نامعتبر است.
406 41 فیلتر وضعیت تراکنش ها می بایست آرایه ای (لیستی) از وضعیت های مجاز در مستندات باشد.
406 42 فیلتر تاریخ پرداخت می بایست آرایه ای شامل المنت های min و max از نوع timestamp باشد.
406 43 فیلتر تاریخ تسویه می بایست آرایه ای شامل المنت های min و max از نوع timestamp باشد.
406 44 فیلتر تراکنش صحیح نمی باشد.
405 51 تراکنش ایجاد نشد.
400 52 استعلام نتیجه ای نداشت.
405 53 تایید پرداخت امکان پذیر نیست.
405 54 مدت زمان تایید پرداخت سپری شده است.

Postman

برای راحتی کار و بررسی سریعتر API آیدی پی می‌توانید فایل زیر را دریافت کنید و آن را در برنامه Postman استفاده نمایید.

دریافت فایل نمونه